Vi arbeider utelukkende innen familierettens område. Hos oss får du tilgang til et effektivt og faglig dyktig team, med lang og inngående erfaring innen de ulike familierettslige områdene. Du vil bli møtt og ivaretatt i alle ledd i saken.

Arbeidsområder

Samlivsbrudd

Samlivsbrudd er ofte følelsesmessig vanskelige og kan medføre sammensatte problemstillinger, knyttet til økonomi og forholdet mellom barn og foreldre. Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for at sakene kan løses med lavest mulig konfliktnivå. Viktige stikkord er individuell behandling, med fokus på gode og stabile løsninger hvor barnas behov kommer i første rekke. Der hvor vi ikke når frem med en utenrettslig løsning, bistår vi i domstolen.

Barnerett

Barnerett er blitt et stadig mer sammensatt og krevende rettsområdet. Gode løsninger krever høy juridisk og barnefaglig kompetanse. Det har vi. I tillegg samarbeider vi tett med våre klienter. Vår erfaring er at gjensidig tillitt er avgjørende for å få til en best mulig løsning.

Vi har særlig kompetanse innenfor barnevernsrett. I tillegg til at vi gjennom mange år har bistått foreldre og ungdom, bistår vi også som kommuneadvokater for barneverntjenesten. Dette gir oss verdifull erfaring som kommer våre klienter til gode. Med unntak av saker mot Tønsberg kommune, bistår vi foreldre og ungdom overfor barneverntjenesten i hele Sør Norge.

Arv og skifte

Vi bistår med opprettelse av testament/arvepakt, fremtidsfullmakt, arveplanlegg/generasjonsskifte og gjennomføring av arveoppgjør.

Selv om målet er å gjennomføre arveoppgjør uten domstolenes hjelp, er konflikt ikke alltid til å unngå. Vi har betydelig prosedyreerfaring, og fører jevnlig saker for domstolene innenfor rettsområdet arverett

Ektepakter og samboeravtaler

Familiemønstre er blitt mer sammensatt og det økonomiske oppgjøret etter endt samliv kan være komplisert. Vi bistår med rådgivning og opprettelse av ektepakter og samboeravtaler for individuelt tilpassede løsninger.

Skifteoppgjør ved separasjon/skilsmisse

Ved separasjon/ skilsmisse skal det normalt skje en fordeling av eiendeler og gjeld mellom ektefellene. Vi har lang erfaring med å bistå det økonomisk oppgjøret etter samlivsbrudd både ved private- og offentlige skifteoppgjør.

Trygderett

Trygderett er et krevende område, med ett omfattende og til dels vanskelig tilgjengelig regelverk. Vi har tilegnet oss et høyt kompetansenivå gjennom mange års erfaring som NAV ansatte og som advokater.

Kurs

Vi har omfattende kurserfaring og holder kurs for kommunal barneverntjeneste og private aktører, over hele landet. Vi kan skreddersy kurs i barnevernfeltet, etter klientens behov. Ved spørsmål om kurs, ta kontakt med tveten@vingadvokater.no

Priser

Våre timepriser varierer fra kr 1.450 – 1.950 pluss mva. for betalende klienter, avhengig av oppdragstype og kompleksitet.

Vi avklarer rutinemessig om klienten fyller vilkårene om fri rettshjelp (fritt rettsråd og fri saksførsel).


English

Ving Advokater focuses exclusively on family law and is committed to helping families resolve their legal family matters. We are highly experienced in family law and we can help you make good decisions, whether you need help understanding child custody laws, determining your entitlement to alimony or child support, or learning how to protect your assets.

We recognize that filing for divorce or filing for custody of your children is never an easy decision. At Ving Advokater, you are not just another case to us. We realize that family law shouldn’t be one size fits all. We promise to talk to you about your situation, discuss the best options for you, and to help you achieve the best results possible for your family.

In many cases, we are able to reach a settlement without going to court by negotiating with the opposing attorney or through the mediation or collaborative law process. While we truly believe that if a case can be resolved without going to court it is usually best for families, we know that not every case can be settled. We are litigation attorneys and when cases can’t be resolved we will represent your interests in court.